Dialog og etablering af partnerskaber med relevante aktører har i mange år været et centralt element i PVC Informationsrådets virke. Det er vigtigt når man repræsenterer producenterne af så anvendt et materiale som PVC. Gennem årene vi har samarbejdet med så forskelligartede aktører som Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet, arkitekt- og designskoler, fremtrædende kunstnere og designere, hospitaler og sundhedspersonale. Nedenfor finder du eksempler på PVC Informationsrådets samarbejdsprojekter.

Konference og rapport om alternativer til klassificerede ftalater

I 2014 samarbejdede PVC Informationsrådet med Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen om at undersøge anvendeligheden af en række alternativer til DEHP i medicinsk udstyr. Rådet sørgerede for at store, internationale producenter af alternativer delte data med de danske myndigheder.

Resultatet blev i første omgang en rapport udgivet af Miljøstyrelsen, der oplister en række alternativer der anses for at være bedre end DEHP. I forbindelse med udgivelsen arrangerede PVC Informationsrådet sammen med Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen en stor international konference i København, hvor resultaterne blev offentliggjort. Blandt talerne var højtstående repræsentanter for Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, EU-parlamentarikere, NGO'er og andre.

PVC Informationsrådet inviterer til symposium om bæredygtighed

I bestræbelserne på at fremme diskussionen om bæredygtighed arrangerede PVC Informationsrådet i 2012 et symposium. Carlsbergfondet stillede deres unikke lokaliteter på Carlsberg Akademi i Valby vederlagsfrit til rådighed for symposiet.

Deltagerne i symposiet dækkede en lang række vidensområder, som er nødvendige at inddrage, hvis diskussionen om bæredygtighed skal bære frugt. Der var således både industrirepræsentanter, økonomer, filosoffer, psykologer, kunstnere, myndigheder, politikere, designere, arkitekter og mediefolk til stede.

På symposiet var der både musikalske og kunstneriske indslag, hvis formål var at virke befordrende for diskussionerne. På kunstnersiden deltog den internationalt anerkendte kunstner Søren Dahlgaard, der gennemførte en af hans berømte dej-performances.

PVC Informationsrådet gennemfører forløb for arkitektstuderende

I samarbejde med Arkitektskolen Aarhus arrangerede og finansierede PVC Informationsrådet en studietur i 2006 for 25 arkitektstuderende. Under turen blev tre PVC-forarbejdende virksomheder besøgt. Formålet med turen var at informere de studerende, som alle studerer på institut for design, om PVC-materialets muligheder inden for moderne design. Efterfølgende blev der gennemført et forløb, hvor de studerende i et tre ugers forløb udarbejdede projekter, modeller eller prototyper af designobjekter i PVC. Objekterne blev blandt andet vist på Scandinavian Furniture Fair i Bella Center i København senere på året.

Den pædagogisk ansvarlige lektor fra Arkitektskolen, Birgitte Geert Jensen, der deltog i studieturen blev efterfølgende interviewet til dagbladet Børsen. Hun udtrykte begejstring over de studerendes opfindsomhed og engagement og sagde til avisen, at ”undervisning i plastmaterialer på Arkitektskolen Aarhus har hidtil kun været teoretisk på designuddannelsen, nu er den blevet konkret, og der er ingen tvivl om, at de studerende har oplevet det som fagligt meget spændende pludselig at blive inddraget i en virkelighed, hvor de har fået lov til at skyde fra hoften.”

Miljøstyrelsen besøger PVC-forarbejdende virksomhed

I bestræbelserne på at formidle kontakt mellem repræsentanter for Miljøstyrelsen og de virksomheder, der bliver direkte berørt af miljølovgivningen, arrangerede PVC Informationsrådet en studietur i 2012. Turen havde deltagelse af fire repræsentanter for Miljøstyrelsen og den gik til plastvirksomheden Dan Hill Plast i Hornsyld. Dan Hill Plast producerer en lang række produkter i blød PVC heriblandt fendere til lystbåde og massagebolde. Besøget indbefattede både en rundvisning på fabrikken og en drøftelse af de barrierer der ligger i at finde og anvende alternativer til ftalater.

Studerende fra Kunstakademiets Designskole på fabriksbesøg

PVC Informationsrådet har inviteret studerende fra Kunstakademiets Designskole på fabriksbesøg hvor PVC-materialets muligheder blev vist.

Fontæne i PVC udført af kunstneren Kristian Dahlgaard

For at synliggøre nogle af de PVC-anvendelser, som de fleste mennesker har glæde af hver dag, men som de til daglig ikke skænker en tanke, bad PVC Informationsrådet kunstneren Kristian Dahlgaard om at udføre et kunstværk til det offentlige rum, der kunne fortælle noget om de PVC-vandrør, der usynligt ligger skjult under vore fødder. Kristian Dahlgård, der har rod i firsernes vilde bølge, og er en af Danmarks mest spændende og uforudsigelige billedhuggere, valgte at løse opgaven ved at skabe en stor fontæne. PVC-fontænen blev opstillet på Svane Torv i det centrale Horsens i en periode i 2006.

PVC-bobledesign

I samarbejde med den italienske designer Riccardo Giovanetti har PVC Informationsrådet udviklet et PVC Bubble Show. Boblerne er oppustede, bløde PVC-folier som indeholder designobjekter fra verdenskendte designere. Bubble Show'et har været vist i Bruxelles, Berlin, Düsseldorf og en fotosession fandt sted på Statens Museum for Kunst i København.

PVC materiale-maraton for arkitektstuderende

I 2006 afholdt PVC Informationsrådet en såkaldt materiale-maraton hvor omkring 50 arkitekt- og designstuderende blev introduceret til PVC-materialet. Formålet med dagen var at styrke interessen for design og kunst hos danske PVC-virksomheder og informere designere og kunstnere om, hvilke muligheder der ligger i PVC. Mange foredragsholdere belyste fra mange forskellige vinkler de mange temaer, der knytter sig til området PVC og design.

PVC Informationsrådet på sporet af plast

I forbindelse med et plast-projekt, hvor PVC Informationsrådet deltog i partnerskab med kunstnere, designere, forskere og kunstkonservatorer blev der på et tidspunkt udtryk behov for at plastens idehistoriske implikationer blev belyst. For at opfylde dette ønske blev det i 2011 besluttet at arrangere en samtale med to af de fremmeste danske intellektuelle, nemlig Carsten Thau, der er professor ved Kunstakademiets Arkitektskole i København og billedkunstneren Claus Carstensen, der er tidligere professor ved det Kgl. Danske Kunstakademi. Ordstyrer for samtalen, der kan læses på Statens Museums for Kunsts hjemmeside, var direktør for PVC Informationsrådet mag.art. Ole Grøndahl Hansen. Samtalen fandt sted på Carsten Thaus kontor på Arkitektskolen.

Kunstobjekter i PVC skal bevares

I 2010 rettede Statens Museum for Kunst henvendelse til PVC Informationsrådet for at høre om mulighederne for et projektsamarbejde. Museet var interesseret i at undersøge mulighederne for hvordan industriens eksperter kan bidrage med et løsning på, hvordan kunstværker i plast kan bevares for eftertiden og for at finde ud af om den viden som museernes konservatorer er i besiddelse af kan være til gavn for industrien. PRIMI-projektets overordnede formål var at åbne nye veje til vækst og innovation i både plastindustrien og kunst- og museumsverdenen.

PVC informationsrådet bidrager til medicinhistorisk udstilling i Leeds

I maj 2008 åbnede udstillingen Fantastic Plastic – A History of Modern Day Surgery Told Through PVC and PlasticsThackray Medical Museum i Leeds, Storbritanien. Thackray Medical Museum er et af de største medicinskhistoriske museer i Europa. Udstillingen, der vises permanent, er usædvanlig idet den med udgangspunkt i PVC-materialet viser hvilke revolutionære fremskridt PVC og plast har betydet for moderne sygdomsbehandling. Gennem PVC Informationsrådets bidrog med både viden til udstillingen og hjalp museet til at fremskaffe relevant PVC-baseret medicinsk udstyr.

Fremtrædende danske kunstnere og designere besøger PVC-fabrik i Sverige

Som led i PRIMI-projektet blev der i 2010 arrangeret en studietur til en PVC-fabrik i Sverige. På turen deltog kunstnere, designere, museumskonservatorer, universitetsprofessorer, industrirepræsentanter og andre. Ved ankomsten til fabrikken blev den brogede gruppe iført det traditionelle sikkerhedsudstyr, der er nødvendigt, når man besøger en kemisk fabrik: hjelm, briller og gasmaske, hvis der skulle ske udslip.

Efter præsentationen var der rundvisning både på det store fabriksanlæg og på laboratoriet. Herefter fik gruppen en grundig introduktion i, hvordan man fremstiller PVC.

Både kunstnerne, konservatoren og designeren havde mange spørgsmål. Efterfølgende udtrykte chef for teknisk service Per-Håkan Nilsson stor tilfredshed med besøget. "Efter 30 år på virksomheden fik selv jeg udbytte af flere af de ofte utraditionelle spørgsmål kunstnerne stillede", siger Per-Håkan Nilsson og tilføjede, "det jeg hæftede mig specielt ved under besøget, det var, at kunstnerne var usædvanlig videbegærlige, fordomsfrie og åbne i deres tilgang til de informationer, vi gav dem". Chefen for teknisk service noterede sig i øvrigt, at der er tale om to meget forskellige verdener, når kunstnere møder repræsentanter for kemiske virksomheder.

Dialog med sundhedssektoren

PVC er det mest anvendte plastmateriale til medicinsk udstyr til engangsbrug. PVC Informationsrådet er i aktiv dialog med sundhedssektorens interessenter, og har bl.a. holdt oplæg for sygeplejersker og været vært for rundbordsdiskussioner med hospitalsindkøbere og arbejdsmiljøfolk.

Dialogmøde om ftalater

PVC Informationsrådet har flere gange arrangeret dialogmøder mellem de danske myndigheder, NGO'er, detailhandelen og den europæiske ftalatindustris organisation ECPI.

PVC Informationsrådet skaber udstilling sammen med italiensk designer

Sammen med den italienske designer Riccardo Giovanetti skabte PVC Informationsrådet i 2006 en spektakulær udstilling om moderne internationalt PVC-design.

Den grundlæggende idé bag Riccardo Giovanettis udstilling var, at den besøgende skulle ledsages på en form for rejse mellem de forskellige egenskaber, der kendetegner PVC – der som en slags kamæleon kan antage vidt forskellige udtryk, farver, former og billeder.

Udstillingen var indrettet som en række PVC-søjlestande, der hver især afslørede en ny side af materialet. Afsløringen tog først og fremmest udgangspunkt i en række design-objekter. All udviklet af internationale designere fra hele verden der hvis værker fortolkede PVC-materiale på vidt forskellige og kreative måder.

De danske designstuderendes arbejder udstilles i Bruxelles

I 2006 var der på Designers Weekend i Bruxelles lejlighed til at se flere PVC-designobjekter, som er udarbejdet af danske designstuderende. De udstillede designobjekter var et resultat af et samarbejde mellem Arkitektskolen Aarhus og PVC Informationsrådet. Tyve designstuderende var på studietur til en række danske og svenske PVC-forarbejdende virksomheder. Efter studieturen prøvede de studerende kræfter med det alsidige PVC-materiale, og det kom der en række spændende prototyper ud af. Det var disse prototyper, der blev udstillet i Bruxelles.