Hvor PVC og vand mødes

Plastforurening, plast i havet og mikroplast er højt på dagsordenen blandt befolkningen og politikere, og følgeligt i medierne. Plastfri supermarkeder skyder op, og en reduktion i plastforbruget synes at være løsningen på den plastforurening, som medierne dagligt beretter om. Plastens indvirkninger på miljøet skal selvfølgelig tages meget alvorligt, men i kampens hede må man ikke glemme, at plasten kan bidrage til at løse det måske største problem, som menneskeden står overfor, nemlig klimaforandringerne.

Foruden at være en af klodens absolut vigtigste ressourcer, er vand også det primære medium, hvorigennem vi mærker de globale klimaforandringer. Allerede i dag ser vi verden over den globale opvarmnings vidtrækkende konsekvenser i form af vandstandsstigninger, ferskvandsmangel, oversvømmelser, voldsommere nedbørsmængder og perioder med ekstrem tørke.

Vand er også afgørende i opfyldelsen af FN's verdensmål for 2030. Uden rent vand og sanitet, som verdensmål 6: omhandler, er det umuligt at opfylde mange af de andre mål såsom uddannelse for alle, udryddelse af sult og sundhed for alle.

Lad os se på hvad netop plasten kan bidrage med i håndteringen af klimaforandringernes konsekvenser, når det gælder vand.

Forandringer i vandets kredsløb

Alt fra naturens økosystemer til vores egne samfund er enten direkte eller indirekte påvirket af ændringerne i vandets kredsløb. For eksempel vil vandtemperaturen på grund af den globale opvarmning typisk stige i floder, søer og vandreservoirer, hvilket overbelaster fisk, insekter, krebsdyr og andre akvatiske arter, der afhænger af oxygen.

Intensiveringen af nedbør – en anden konsekvens af temperaturstigninger – vil derudover føre til forøgede afstrømninger i visse regioner. Som resultat kan vi forvente en større forurening af vores vandveje bl.a. fra kvælstoffer, der benyttes i landbruget, fra sygdomspatogener, pesticider og herbicider. Forureningen af mindre vandløb og floder vil naturligt blive transporteret nedstrøms til større vandområder – søer, flodmundinger og kysthavet – hvor en særlig bekymring er dannelsen af skadelige alger og bakterier.

Men den mest alarmerende konsekvens af den globale opvarmning er i mellemtiden de vandstandstigninger, som vi er vidne til på verdenshavene. Udover de åbenlyse trusler mod kystsamfundenes infrastruktur og industrier, så forværrer dette fænomen også vores adgang til rent drikkevand. De store mængder saltvand, der vil skylle ind i vores grundvandsmagasiner, forlanger nemlig en omkostningstung og energikrævende behandlingsproces, som gør tilgængeligheden af rent drikkevand langt mere uforudsigelig.

PVC og vand – et gnidningsfrit forhold

Når vi her sætter fokus på netop vand, er dels på grund af dets betydning for vores samfund, der må siges at være utænkelige uden vand, og dels fordi plast er som skabt til at komme i kontakt med vand. Materialet har nemlig de helt rigtige tekniske egenskaber til at transportere, opbevare og cirkulere vand: det er retningsstabilt, langtidsholdbart, vedligeholdelsesfrit, genanvendeligt og afsmitter ikke, når det berøres af vand. Derfor har man inden for byggesektoren i årtier benyttet sig af plast.

Når vand f.eks. skal transporteres fra vandværket til hjemmet, flyder det gennem trykrør fremstillet af PVC. Når hjemmets beboere på forskellig vis har benyttet og forurenet vandet, rinder det ligeledes ned i PVC-fremstillede afløbsrør. Regner det, så opsamles vandet og ledes væk via PVC-tagrender. Og for at undgå forurening af vandløb og spildevand i f.eks. kældre, adskilles regn- og spildevand i hvert sit system, bestående af blå PVC-producerede opføringsrør.

På grund af denne enestående komplementaritet mellem plast og vand, ser vi her et stort potentiale, når det kommer til finde løsninger dér, hvor klimaudfodringerne er allerstørst! I det følgende ser vi nærmere på nogle eksempler.

Plast bringer ferskvand til udsatte kystområder

Verden over findes der tusindsvis af større og mindre øgrupper. En stor del af disse, særligt dem der ligger i de tropiske og subtropiske klimazoner, er i højere grad sårbare over for klimaændringerne, netop på grund af deres geografiske afsondrethed og de ekstreme vejrforhold. Et udbredt problem på flere af disse øer er f.eks. den akutte mangel på ferskvand. De er dybt afhængige af dyre og energikrævende importer af rent drikkevand, fordi saltet fra de omkringliggende have trænger i deres ferskvandsmagasiner.

Det EU-finansierede REFRESH-projekt, der samler forskere i hydrologi, hydrokemi, økologi, vandmodellering og samfundsvidenskab, har undersøgt mulighederne for at komme denne ferskvandsmangel til livs. Svaret fandt de i plast!

Med enorme PVC- og polyesterbeholdere er det nemlig muligt at transportere frisk drikkevand til øer og kystområder. Den første prototype – en 40 meter lang, 4 diameter bred vandbeholder med en kapacitet på 200 kubikmeter – krydsede således succesfuldt havet fra Kreta til Souda-bugten i november 2012, en rejse der blev fulgt af Euronews.

Denne metode er ifølge Aimplas, det spanske teknologiske institut, op til 75% billigere end tankskibstransport og langt mere klimavenlig, hvorfor instituttet nu ansøger i EU-Kommisionen om at få understøttelse til videreudviklingen af projektet, navnlig REFRESH XXL. Målet her er at skabe en beholder, der er ti gange større end prototypen, og som kan søsættes til kommerciel brug.

PVC opbevarer vand i tørkeramte dele af verden

Som vi har set, er vandmangel en presserende udfordring især i de tropiske og subtropiske klimazoner. Modsat vores tempererede klima i det nordlige Europa, der stort set året rundt forsynes med tilstrækkelige mængder vand i form af regnvejr, smeltet sne og vitale floder, så lider store dele af verdens befolkning under længerevarende tørkeperioder.

Disse regioners vandforsyning afhænger typisk af den sporadiske og sæsonbetingede nedbør, men meget af vandet fordampes hurtigt i de høje temperaturer. Som følge heraf oplever de ofte en mangel på den nødvendige vandstrøm til at genere elektricitet på de hydroelektriske kraftværker. Vandmanglen præger altså i disse regioner adskillige aspekter af samfundet.

Den store udfordring har således været at finde en model, der begrænser de negative virkninger af både vandtab og elmangel. De pågældende befolkninger har akut brug for et system, der både præserverer vandet og forsyner de omkringsliggende beboelsesområder med elektricitet. Her har PVC vist sig at være en del af løsningen.

Med PVC-fremstillede overfladematerialer har man nemlig udviklet enorme betræk til ustabile vandreservoirer, en løsning der på én gang konserverer vandet og generer energi i form af integrerede solcellepaneler. De gigantiske overflader beskytter vandet mod forurening og fordampning, og som resultat er det muligt at opbevare op til 40% mere, et overskud der f.eks. kunne bruges til omkringliggende dyrkningsarealer.

De energibesparende overfladebetræk til vandreservoirer indbragte en særpris under bæredygtighedskategorien ved INOVYN-prisuddelingen i Düsseldorf. ”Vores innovative teknologi gør det muligt for os at yde et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse,” understregede Dr. Dirk Leiβ, ”vi er stolte over, at dette bliver anerkendt.” Ved samme lejlighed påpegede Chris Tane, den administrerende direktør for INOVYN, at ”bæredygtighed er helt afgørende for PVC-industriens fortsatte succes.”

PVC-værn beskytter mod oversvømmelser

De tre primære årsager til oversvømmelser er vandstandsstigninger, ekstreme nedbørsmængder og kraftig afsmeltning af sne og gletsjere f.eks. i bjergrige egne – alle fænomener der accelereres af den globale opvarmning. Allerede i dag ser vi oversvømmelser, der med al sandsynlighed peger på klimaforandringerne som katalysator. Forekomsterne af disse slags oversvømmelser forventes at stige i takt med den globale opvarmning, hvorfor det er vigtigt at finde løsninger, der kan afværge og formindske de voldsomme skader.

Traditionelle beskyttelsesværn mod oversvømmelser i form af f.eks. sandsække har ofte vist sig at være omkostningstunge og tidskrævende. Når omfattende mængder sand først skal transporteres til de oversvømmelsesramte områder og dernæst opfyldes i beholdere, vil de største skader i mange tilfælde allerede være sket. Man har derfor forsøgt at finde et beskyttelsessystem, der både kan installeres på kort tid og ikke kræver mange ressourcer at frembringe. Løsningen har endnu en gang vist sig i PVC’en.

På grund af PVC-materialets fleksibilitet har man nemlig kunnet udvikle et mobilt beskyttelsessystem, der kræver en minimal mængde tid og ressourcer at frembringe. Med en effektiv dæmningshøjde på op til 70 centimeter og en kapacitet på 9400 liter, tager disse moduler, der har en høj genbrugsværdi, kun 20 minutter at installere. Med blot en bil, en pumpe og op til fire personer kan man på få timer etablere et oversvømmelsesværn på over 100 meter, og allerede flere steder i Europa har man med stor succes brugt disse oversvømmelsesværn.

Vi har nu set blot nogle få eksempler på plastens enorme potentiale i håndteringen af klimaændringerne, her med fokus på vandet. Netop projekter som REFRESH, de energibesparende overflader til vandreservoirer og de mobile beskyttelsesværn påviser, at plasten fortsat kan levere bæredygtige løsninger i en tid med stadig større klimaudfordringer.

Klimaløsninger i genanvendt plast

Udover de mange fordele som plasten giver i brugsfasen, når det gælder håndtering af vand, er materialet også genanvendeligt. Tager vi PVC-industrien som eksempel, har man indenfor de seneste 20 år øget genanvendelsen markant. Det er sket gennem industriens miljøprogram VinylPlus, hvor hele værdikæden er samlet.

Stigende mængder af plastaffald vil i de kommende år udfordre samfundet. En stor del af dette vil indeholde stoffer, som i dag er forbudt. Dette begrænser anvendelsen af det genanvendte materiale. Det er vores håb, at de ovennævnte eksempler kan inspirere til innovative løsninger på hvordan også dette plastaffald kan finde anvendelse til klimatilpasningsprojekter, hvor der er ikke samme kvalitetskrav hvad angår farve, overfalde og indholdsstoffer som der stilles til nye produkter. For eksempel er det jo ligegyldigt om et oversvømmelsesværn overholder strikse krav til farve og overfladebeskaffenhed.