De færdige PVC-produkter såsom blodposer og kloakrør er resultat af en række kemiske processer udført af virksomheder i en lang værdikæde. Værdikæden starter med den såkaldte klor-alkali-industri, som omdanner almindeligt salt til klor og kautisk soda eller lud. Kloren kombineres med ethylen og bliver til såkaldt PVC-resin.

Men ligesom mel i bageprocessen ikke er tilstrækkeligt til at bage et brød, skal der tilsættes forskellige ingredienser eller additiver for, at det færdige produkt kan laves.

Den kemiske fremstilling af PVC

Polyvinylklorid, oftest kendt som PVC eller vinyl, er en del af den vigtige klor-alkali-industri, som omdanner almindeligt salt til en uendelig række af produkter.

  1. Ved produktion af PVC omdannes olie eller gas først til ethylen, mens salt omdannes til klor og natriumhydroxid, også kendt som lud eller kaustisk soda. 30% af kloren bruges til PVC, mens den resterende andel indgår i medicin, desinfektion af drikkevand og meget andet.
  2. Dernæst bringes ethylen og klor til reaktion og danner ethylendiklorid (EDC). EDC omdannes til vinylkloridmonomer (VCM) ved påvirkning af høj temperatur og tryk.
  3. VCM bringes til at polymerisere til PVC ved hjælp af en peroxyd-initiator. Der bruges forskellige polymerisationsprocesser – emulsions-PVC og suspensions-PVC – der giver PVC med forskellige egenskaber. PVC renses og tørres og leveres som et hvidt pulver til videre bearbejdning.

Alle led omfatter komplicerede processer, hvor der inddrages hjælpestoffer, og hvor der ud over det ønskede produkt også dannes mellem- og biprodukter, der indgår i processen på ny.

Læs mere om processen i den seneste miljøvaredeklaration (EPD) for PVC.

Europæisk PVC-produktion er sikker ifølge EU's kemikalieagentur

PVC blev tidligere udskældt for at bidrage til udledning af giftige dioxiner og andre farlige stoffer. Siden 1980'erne og 90'erne er der dog sket så markante miljøforbedringer, at dagens fremstilling af PVC-plast ikke kan sammenlignes med hvordan det var tidligere. Siden midten af 1990'erne har de europæiske PVC-producenter fremstillet i henhold til et frivilligt charter, der betyder at emissioner af uønskede stoffer holdes under EU's grænseværdier og at arbejdsmiljøet er sundt og sikkert. Samme historie gælder klor-alkali, hvor skadelig kviksølv- og asbestbaseret elektrolyse er erstattet af energibesparende og sikker membranteknologi.

Sikkerheden ved moderne PVC-råvareproduktion er anerkendt af EU's kemikalieagentur ECHA, som konkluderer, at "risici fra PVC-råvareproduktion for arbejdere og miljøet anses for at være tilstrækkeligt kontrollerede med de nuværende driftsbetingelser og sikkerhedsforanstaltninger."

ECHA siger også, at “PVC-industrien har taget en aktiv rolle ved at udfase skadelige stoffer, selv før de regulatoriske foranstaltninger blev implementeret.”

På vej mod klimaneutralitet

PVC fremstilles i modsætning til andre plasttyper hovedsageligt af 57% klor fra almindeligt bordsalt og kun 43% ethylen fra olie eller gas. Ethylenen kan i princippet erstattes af fornybare ressourcer, og der er allerede fossil-fri PVC på markedet. 100% fossil-fri PVC er del af VinylPlus-forpligtelsen frem mod 2030. Der er allerede opnået markante besparelser i energiforbrug og CO2-emissioner.

Sikker håndtering af vinylklorid i Europa

Vinylklorid er en brandfarlig gas, som er potentielt skadelig for mennesker og miljø. Vinylklorid håndteres derfor efter strenge sikkerhedsforskrifter, så risikoen for udslip er så lille som mulig. Sikker håndtering af vinylklorid er del af det charter, som de europæiske PVC-råvareproducenter har tilsluttet sig. 

I Europa har der gennem mange år været en tendens til at integrere produktionen af vinylklorid og færdig PVC-plast. Langt det meste af den vinylklorid, der produceres i Europa, forlader ikke fabrikken, men løber i lukkede rørsystemer. Resten transporteres via skib, lastbiler eller tog. Transporten er underlagt samme regulativer som anden form transport af farligt gods. Desuden finder der grundige tjek af togvogne sted før og efter påfyldning af vinylklorid.

Seneste ulykke, der involverede VCM, skete i Tyskland i 1996. Ulykken skyldtes dårligt vedligehold af skinnerne. Ingen langtidsvirkninger for mennesker og miljø er blevet observeret.

Fra PVC-resin til færdigt produkt

PVC-værdikæden er lang og involverer mange forskelligartede virksomheder. Fra selve PVC-plasten, også kendt som resin, produceres på en kemisk virksomhed, til forbrugeren stifter bekendtskab med produktet, har den undergået mange forvandlinger.

salt-gd57643e20_640
1

PVC laves primært af salt

PVC-råvaren, også kaldet resin, laves af 57% klor fra almindeligt bordsalt, 5% brint og 38% ethylen fra olie eller gas. Ethylen kan også erstattes af fornybare ressourcer. Den høje klormængde gør, at PVC forbruger mindre primær energi end plasttyper som LDPE, HDPE. PP. PET og PC. Fremstillingen foregår på store kemiske anlæg under strenge sikkerhedsstandarder.
Technicians at an oil refinery 3d render
2

PVC-resin fremstilles sikkert

Fremstillingen af PVC-resin foregår på store kemiske anlæg under strenge sikkerhedsstandarder. De nærmeste råvarefabrikker er i Norge og Sverige. PVC er del af klor-alkali-industrien, som omdanner salt til klor og kaustisk soda, der bruges til fremstillingen af medicin, batterier, solceller. plasttyper som PUR og PC og meget andet.
pvc_resin_blue_2
3

PVC er inert

PVC-resin er et inert og dermed ugiftigt hvidt pulver. PVC-resin skal blandes med tilsætningsstoffer eller additiver før forarbejdning.
additives_1
4

Et univers af formuleringsmuligheder

PVC er den plasttype, som har det bredeste spektrum af anvendelsesmuligheder - fra stive rør over ultra-bløde medicinske slanger til plastisoler. Denne alsidighed skyldes muligheden for at tilpasse PVC's egenskaber gennem forskellige "opskrifter" eller formuleringer, som justerer materialets fleksibilitet, farve og andre karakteristika. De største grupper af additiver er stabilisatorer og blødgørere.
Extrusion-4
5

PVC forarbejdes på mange måder

Den færdige PVC-compound forarbejdes af plastvirksomhederne. Ekstrudering, som på billedet, er den mest anvendte forarbejdning af PVC. Andre processer er sprøjtestøbning, rotationsstøbning og kalendrering.
3-delt+fag+med+topstyret+ramme+midt+sort+folie-kopi
6

PVC-produkter er sikre i brug og holder længe

70% af PVC'en bruges til bygge- og anlæg. De resterende 30% anvendes inden for medicinsk udstyr, fødevarer, fremstillingsindustrien, transport, elektronik, sport og fritid, kunst og design samt mange andre områder. Det høje klorindhold betyder, at PVC-produkter har en meget lang holdbarhed. PVC-produkter er underlagt de høje europæiske standarder for miljø og sundhed.
pvc_recycling_medical
7

PVC kan genanvendes igen og igen

Afhængigt af produktet kan PVC genanvendes op til 10 gange uden at miste sine funktionelle egenskaber. Det skyldes plasttypens høje klorindhold, der betyder at polymerkæderne kan holde til at blive varmet op og forarbejdet flere gange.

PVC – før, nu og i fremtiden

PVC er i dag et ganske andet materiale end førhen. Det skyldes effektiv miljøregulering i EU, der delvis har været igangsat af Danmark, samt frivillige aftaler og innovation. Det betyder, at samfundet nu til fulde kan drage nytte af bl.a. sikkert medicinsk udstyr og byggematerialer, der er langtidsholdbare, genanvendelige og prisbillige.

Klorkemi er en forudsætning for vores høje levestandard

Vores højteknologiske samfund ville ikke kunne fungere uden klor og natriumhydroxid også kendt som kaustisk soda eller lud. Omkring 30% af kloren, der produceres i Europa, bruges til PVC. De resterende 70% bruges bl.a. til desinficering af drikkevand og vand i svømmehallen, til fremstilling af livsvigtig medicin, computere, batterier til elbiler og en lang række andre produkter. På denne måde indgår PVC-fremstillingen i en større tilstrømning af vedvarende og samfundsunderstøttende produkter Natriumhydroxid bruges til fremstilling af medicin, glas, aluminium, vaskemiddel, sæbe og i mange andre processer.

Ethylenen kommer i dag fra olie eller gas, men kan i princippet fremstilles af bio-baserede, fornybare ressource såsom træaffald. Den europæiske PVC-industri arbejder målrettet på at omstille til bio-baserede råstoffer, og de første fossilfri PVC-rør er allerede lagt i jorden i Skandinavien. VinylPlus' 2030-program har udskiftning af fossile råstoffer som central del.

Dioxin ikke længere et PVC-problem

Dioxiner kan dannes i naturen, ved nogle industrielle produktioner og kan også opstå ved forbrænding eller ophedning af materialer, der indeholder klor selv i små mængder. Fordi PVC delvist er lavet af klor blev fremstillingen tidligere kritiseret for at bidrage til dioxinforurening. Historien om PVC og dioxin er dog et eksempel på en rigtig god miljøhistorie, hvor en indsats fra både myndigheder og industri har før til markante resultater. PVC-produktion udgør i dag omkring 0,1% af industriens samlede udledninger, som i øvrigt er faldet med 99% gennem de seneste årtier. PVC’ens andel er derfor i dag ubetydelig. Når det gælder industriproduktion er det i dag stål- og cementindustrien, der står for den største udledning af dioxiner til miljøet.

Miljøstyrelsen: Brændefyring største dioxinkilde i dag

Tidligere var forbrænding af affald i affaldsforbrændingsanlæg den største kilde til forurening med dioxin, men her har indførelsen af krav om bedre forbrænding og rensning af røgen ført til at udslippene ifølge Miljøstyrelsen er faldet med 94%. Det er meget tvivlsomt om PVC-affaldet i dag overhovedet har en rolle at spille, når det gælder dioxinforurening i forbindelse med forbrænding.

I dag er det ifølge Miljøstyrelsen røgen fra fyring med træ i private husholdninger der er den største nationale kilde til forurening med dioxin af det danske miljø. Træfyring står nu for 40% af det samlede danske udslip af dioxin. Ildebrande er den næststørste kilde, i det brande i bygninger, biler og lossepladser står for 28% af det samlede danske udslip.

Ingen sammenhæng mellem vinylklorid fra Grindstedværket og PVC

Den vinylklorid, som bruges i produktionen af PVC, har intet at gøre med forurening af vinylklorid fra fx Grindstedværket. Der har aldrig været PVC-produktion i Danmark, og den vinylklorid man har fundet i området omkring Grindstedværket stammer fra klorerede opløsningsmidler, der tidligere blev anvendt på fabrikken. Over tid og under særlige forhold kan de klorerede opløsningsmidler blive nedbrudt til vinylklorid.

Der er desuden i dag så skrappe krav til håndtering af vinylkloridmonomer (VCM) i PVC-produktionen, at fremstillingen af plasten hverken udgør en risiko for mennesker eller miljø når det gælder vinylklorid.