PVC står for polyvinylklorid og er et plastmateriale, der gør det muligt at fremstille en lang række forskellige produkter, som dækker mange af de behov, der er indbygget i det moderne velfærdssamfund. PVC kendes også som vinyl. PVC blev udviklet i 1800-tallet og i 1913 blev den første produktionsmetode patenteret af den tyske kemiker Dr. Fritz Klatte. Den kommercielle udnyttelse blev dog først indledt i 1920'ernes USA og fik betydning i Danmark fra slutningen af 1940’erne. Siden da er PVC blevet den tredje mest anvendte plast i verden. Læs mere om PVC'ens historie.

PVC bruges overalt i samfundet

70% af PVC'en bruges i byggeriet til langtidsholdbare produkter. Det er bl.a. rør, vinduer, døre, kabler, tagbelægninger og vinylgulve. Resten bruges til, medicinsk udstyr, transportbånd til fødevarer, i supermarkeder og lufthavne, sportsudstyr, reklamebannere, vindmøllevinger, kreditkort og meget, meget andet. Den store variation skyldes, at PVC kan sammensættes med additiver på et utal af måder. Således kan PVC laves til ultrabløde slanger, hårde rør, opskummede plader og meget, meget andet.

PVC er nummer tre indenfor plast – og forbruget er stigende

PVC er den tredje mest anvendte plasttype. Globalt anvendes der årligt omkring 50 millioner tons, og det forventes at forbruget vil stige i de kommende år. I Europe ligger PVC-forbruget på omkring 5 millioner tons årligt, og er stigende. Fra 2017 til 2021 steg forbruget med 15% i Danmark.  Se flere tal for PVC.

 

PVC på vej mod bæredygtighed

Gennem de seneste årtier har den europæiske PVC-industri undergået betydelige forandringer, hvilket har resulteret i markante forbedringer af PVC's sikkerhed og bæredygtighed gennem hele dets livscyklus - lige fra produktion og anvendelse til affaldshåndtering.

Disse forbedringer skyldes regulering, teknologiske fremskridt og en forøget forpligtelse til miljømæssig ansvarlighed. Det er vigtigt at understrege, at selvom der er gjort store fremskridt, så er indsatsen for at forbedre PVC's sikkerhedsprofil og reducere dens miljøpåvirkning en løbende proces.

PVC besidder desuden nogle særlige egenskaber, der gør det til et fortrukket materiale i visse anvendelser, hvor sikkerhed er en kritisk faktor.

vinylplus-leaf

PVC-produktion er sikker ifølge EU's kemikalieagentur

EU's kemikalieagentur, ECHA, skriver i en rapport fra 2023, at europæisk PVC-produktion er sikker. Dels er der meget strenge EU-krav til kemisk produktion. Dels har industrien selv opsat frivillige standarder som overstiger de regulatoriske krav.
vinylplus-leaf

PVC er inert, og tilsætningsstoffer migrerer minimalt

PVC-plast er i sig selv inert og ugiftigt. Tilsætningsstoffer eller additiver som stabilisatorer og blødgørere er bundet i polymer-matricen og migrerer minimalt. Dette gør, at PVC er godkendt til kritiske applikationer såsom drikkevandsrør, legetøj, medicinsk udstyr, fødevarekontakt og meget andet.
vinylplus-leaf

Tilsætningsstoffer er underlagt verdens strengeste kemikalieregulering

Under EU’s kemikalieforordning REACH er industrien forpligtet til at bevise, at de stoffer den sender på markedet, er sikre. Det gælder blødgørere, stabilisatorer, farvestoffer, og andre tilsætningsstoffer til PVC. EU’s kemikalieagentur ECHA gennemgår data og vurderer rigtigheden. No data, no market er dette princip blevet kaldt. Producenterne tester blandt andet stofferne for akut toksicitet, hud- og øjenirritation, kræftfremkaldende egenskaber, hormonforstyrrelser og reproduktions- og udviklingstoksicitet.

Dertil kommer CLP-forodningen, forordningen for medicinsk udstyr, legetøjsdirektivet og anden regulering, som danske og europæiske producenter af PVC-produkter er underlagt.

Ifølge ECHA har “PVC-industrien har taget en aktiv rolle ved at udfase skadelige stoffer selv før de regulatoriske foranstaltninger blev implementeret.” Det er bl.a. udfasning af bly og cadmium samt substitution af klassificerede ftalater.

vinylplus-leaf

PVC-affald kan genanvendes sikkert

PVC kan, afhængigt af applikationen, genanvendes op til 10 gange uden at de tekniske egenskaber forringes nævneværdigt. Regulering på EU-niveau sørger for, at eventuelle historiske tilsætningsstoffer som bly og klassificerede ftalater håndteres på sikker vis.
vinylplus-leaf

Ikke-genanvendeligt PVC-affald kan forbrændes sikkert

Ifølge EU's kemikalieagentur, ECHA, kan forbrændingsanlæg modtage affald med op til 2% PVC-indhold og stadig overholde de strenge europæiske emissionskrav, samt undgå korrosion.

"It is worth noticing that PVC products today can be produced in a much more circular way as additives such as phthalates and lead/cadmium-based stabilisers can be replaced by non-hazardous alternatives. Issues associated to PVC products end-of-use are being addressed, as both techniques to safely incinerate PVC waste and handle neutralisation residues in a responsible manner exist, while take-back, collection, identification, and separation processes to increase the amount of PVC which is recycled, already exist or are being developed."

Nordisk Miljømærkenævn. (2023). Renovering af bygninger. Baggrundsdokument (p. 61).

PVC er primært lavet af salt

PVC-råvaren er unik, i det den i modsætning til andre plasttyper fremstilles af klor fra salt (57%) og ethylen fra olie eller gas (43%).

PVC er del af klor-alkali-industrien, hvor salt spaltes i klor og natriumhydroxid/kaustisk soda. 30% af den klor, der produceres i Europa, bruges til PVC.

Uden klor-alkali-industriens produkter ville vores samfund se helt anderledes ud. Klor og kaustisk soda er er grundelementer i en lang række kemiske processer og produkter. Klor-alkali sørger fx for desinficering af drikkevand og i fremstillingsprocesser for af 88% af al medicin, batterier til elbiler, computere, vaskemidler, glas, aluminium og plastmaterialer som polycarbonat (PC) og polyurethan (PUR).

Det høje indhold af klor betyder, at PVC forbruger mindre primær energi end plasttyper som LDPE, HDPE, PP, PS og PC.

bio-baseret sq

Bio-baseret PVC er fremtiden

Det er muligt at erstatte ethylenen fra olie og gas med træaffald og andre fornybare ressourcer. Den europæiske PVC-industri arbejder målrettet på at omstille til bio-baserede råstoffer. Allerede i dag findes "bio-attributed" og "bio-circular" PVC der giver CO2-besparelser på op til 90% i forhold til gængs PVC. De første fossilfri PVC-rør er lagt i jorden i Skandinavien. VinylPlus' 2030-program har udfasning af fossile råstoffer som central del. Læs mere om PVC-produktionen.

PVC er en termoplast

Termoplast er plast, som ved opvarmning bliver blød og formbar og ved afkøling størkner, ligesom f.eks. stearin. Da PVC er en termoplast, kan PVC neddeles, varmes op og genanvendes i nye produkter efter brug.

PVC er i sig selv farveløs, klar, blank og hård. Der tilsættes altid stabilisator, og derudover kan egenskaberne skræddersyes til mange specifikke formål ved brug af pigmenter, blødgørere osv. Man råder således over mange hårde og mange bløde PVC-materialer, hvor de sidste indeholder 5-60 % af stoffer, der gør PVC fleksibel. Jo mere blødgører, der tilsættes, jo mere fleksibelt bliver materialet.

Plastprodukter fremstilles ved at tildanne den blødgjorte eller smeltede plast i den ønskede form. Processerne er sprøjtestøbning, ekstrudering, rotationsstøbning, termoformning og kalendrering, der også bruges til alle øvrige termoplastmaterialer. Det er også muligt at anvende PVC til plastisoler.

PVC er et af de mest genanvendelige materialer, vi har

PVC er et af de materialer, der er allerbedst at genanvende. Forsøg har eksempelvis vist, at hård PVC kan knuses og genanvendes op til 10 gange uden at de tekniske egenskaber forringes og uden at der skal tilføres ny råvare. Blød PVC kan også genanvendes, og foreløbige resultater af grundforskning initieret af PVC-industrien viser, at materialet kan genanvendes mindst fem gange.

Nye produkter kan desuden indeholde store mængder genanvendt materiale, uden det går ud over kvaliteten eller holdbarheden. Fx er det muligt at lave PVC-rør med op til 70% genanvendt materiale uden at gå på kompromis med høje kvalitetsstandarder.

Der er flere gode grunde til at genanvende PVC: For hvert kg der genanvendes, spares 2 kg CO2, og når man bruger genanvendt PVC i stedet for nyt, sparer man 90% af energien. Den europæiske PVC-industri har investeret massivt i at øge genanvendelsen.

Siden 2000 er der blevet genanvendt over 8,1 millioner tons PVC gennem VinylPlus®, som er den europæiske PVC-industris frivillige program for bæredygtig udvikling. Målet er 1.000.000 tons/år i 2030. I Danmark indsamles hårdt PVC-byggeaffald til genanvendelse gennem WUPPI-ordningen.

Danske virksomheder forarbejder PVC til færdige produkter

Danmark har ingen PVC-råvarevirksomheder. De nærmeste ligger i Sverige og Norge. I Danmark forarbejdes PVC-råvaren til produkter. Det er fortrinsvis byggeprodukter, men der produceres også fendere til skibe, medicinsk udstyr, massagebolde, ventiler, køleskabslister, haveslanger, vinylplader og meget andet.

Danske virksomheder importerer desuden en lang række PVC-produkter fra udlandet, såsom vinylgulvem, tagfolie, kabler og medicinsk udstyr. Den europæiske kemikalieforordning REACH sikrer, at problematiske stoffer enten er eller i gang med at blive udfaset i Danmark og Europa.

Uønskede additiver udfaset i Europa

Tilsætningsstoffer eller additiver er afgørende for at opnå ønskede egenskaber, når et materiale omdannes til et færdigt produkt. Det gælder alle materialer – plast, metal, glas, keramik og træ.

Når det gælder PVC-plast, giver additiverne dels produkterne de ønskede egenskaber, dels er de nødvendige i produktionsprocessen for at materialet ikke nedbrydes.

I Europa sørger REACH og anden regulering for, at de kemikalier der anvendes i plast er sikre. Desuden har PVC-industrien gennem VinylPlus-programmet frivilligt udfaset uønskede tilsætningsstoffer som stabilisatorer baseret på bly og cadmium, samt klassificerede ftalater som DEHP. Læs mere om additiver.

PVC er brandsikker

PVC har grundet sit høje klorindhold naturlige brandhæmmende egenskaber, hvilket adskiller plasttypen fra andre polymerer.

På trods af bekymringer om røgproduktion, viser tests, at PVC's røgproduktion er sammenlignelig med mange andre materialer og ofte lavere i fuldskala brandscenarier, da det er sværere for PVC at brænde.

Giftigheden af brandrøgen fra PVC vurderes at være på niveau med andre kommercielle materialer, hvilket indikerer, at det ikke udgør en større risiko for sundheden ved indånding af røg under brande sammenlignet med andre plasttyper. Læs mere om PVC og brand.

PVC må gerne anvendes til installationskabler

Det er en vedholdende myte, at PVC ikke må bruges til installationskabler og andre typer kabler til boliger og andre steder, hvor mennesker færdes, grundet risiko for udvikling af giftig røg.

PVC er det mest anvendte materiale til kabler i Europa med en markedsandel på 40%. Lovgivningen tillader brug af PVC-installationskabler, hvis de er CE-mærkede og lever op til kabelklasse Eca i byggevareforordningen (CPR).

Desuden har teknologiske fremskridt muliggjort produktion af PVC-kabler, der opfylder brandklasse B-s1-d0, hvilket understreger PVC's evne til at opfylde strenge brandsikkerhedskrav. Læs mere om PVC-kabler.

PVC – før, nu og i fremtiden

PVC er i dag et ganske andet materiale end førhen. Det skyldes effektiv miljøregulering i EU, der delvis har været igangsat af Danmark, samt frivillige aftaler og innovation. Det betyder, at samfundet nu til fulde kan drage nytte af bl.a. sikkert medicinsk udstyr og byggematerialer, der er langtidsholdbare, genanvendelige og prisbillige.

PVC passer ind i en klimaneutral fremtid

I alle produkter er PVC'ens relativt lave egenvægt en fordel, og i alle langtidsholdbare produkter er PVC det miljørigtige valg. Det skyldes den ressourcebesparelse, der opnås ved at effektiviteten bevares, og produkter ikke skal udskiftes. Som en yderligere fordel er PVC i næsten alle tilfælde en meget billigere løsning end andre materialer.

En karakteristisk egenskab ved mange PVC-produkter er, at de fungerer effektivt i meget længere tid end deres alternativer. Hertil kommer at mange PVC-produkter kræver minimal vedligeholdelse, hvilket betyder at produkterne kræver mindre forbrug af energi, råvarer og kemikalier for at sikre deres fortsatte funktionalitet. Bygge- og anlægssektoren alene bruger ca. 70% af al den PVC, der produceres i Europa hvert år. Eksempler på typiske byggeprodukter er rør, vinduesrammer, gulve, kabler og tagmembraner.