Bliv klogere på de ofte teknisk komplicerede emner om PVC. Find høringssvar, illustrerede brochurer, faktaark, infografikker og meget mere.

Spørgsmål og svar: Hvordan mener EU’s kemikalieagentur PVC bør reguleres?

I slutningen af 2023 udsendte EU’s kemikalieagentur, ECHA, en omfattende undersøgelse af PVC og dets additiver. Rapporten vil danne fagligt grundlag for, hvordan PVC i fremtiden vil blive reguleret på EU-niveau. I dette spørgsmål og svar-dokument fortæller vi om rapportens hovedkonklusioner, og vi ser på, hvad de næste lovgivningsmæssige skridt forventes at blive.

Q&A: How Does the European Chemicals Agency Propose That PVC Should Be Regulated?

At the end of 2023, the European Chemicals Agency (ECHA) released an investigation report on PVC and its additives. The report will serve as the scientific basis for how PVC will be regulated at the EU level in the future. In this Q&A document, we discuss the main conclusions of the report and look at what the next legislative steps are expected to be.

Spørgsmål og svar: Dilemmaet om bly i PVC

Bly blev tidligere anvendt i små mængder som stabilisator i PVC-produkter. Bly er et giftigt stof, uden nogen nedre grænse for skadelige effekter. Diskussionen om hvorvidt det er miljømæssigt forsvarligt at genanvende blyholdigt PVC-affald har gennem flere år været genstand for stor opmærksomhed. Vi forsøger her at svare på ofte stillede spørgsmål om bly i PVC.

Spørgsmål og svar: Er de nye ftalatfri blødgørere til PVC sikre?

På trods af udviklingen væk fra farlige ftalater udtrykker særligt NGO'er fortsat bekymring om PVC-blødgørere som sådan. I dette dokument forsøger vi at svare på de spørgsmål, som vi oftest får stillet om sikkerheden af de nye ftalatfri blødgørere.

Infografik: Derfor har PVC en vigtig rolle at spille i EU’s grønne fremtid

Gennem VinylPlus® har den europæiske PVC-industri i mere end to årtier været førende inden for cirkulær økonomi og bæredygtig udvikling i plastsektoren, både i Europa og på verdensplan.

Hent Download UK version

Faktaark: Problemet med PVC i affaldsforbrændingen er nu løst

Når PVC og andet klorholdigt affald forbrændes skal røggassen renses for at undgå udslip af syregasser. De såkaldte restprodukter, eller flyveasken, er hidtil blevet deponeret som farligt affald i udlandet. Dansk udviklet teknologi har nu løst problemet.

Faktaark: Derfor bør kommuner og forsyninger vælge PVC-rør

I dette to-siders faktaark kan du læse hvorfor kommuner og forsyninger bør vælge PVC-rør. I dette to-siders faktaark kan du læse hvorfor kommuner og forsyninger bør vælge PVC-rør. PVC-rør er nemlig et sikkert valg til drikkevand, holder i 100 år eller under jorden og kan genanvendes 100% op til ti gange. Desuden har PVC-rør fordelagtige EPD'er.

Infografik: Derfor er PVC fremtidens byggesten

PVC bruges til en lang række samfundsnyttige produkter, men den absolut største anvendelse er i byggeriet. Byggeriet står for en del stor del af verdens ressourceforbrug. Derfor er det vigtigt, at fremtidens byggematerialer er langtidsholdbare, genanvendelige, lette og kræver så få ressourcer som muligt at fremstille. Samtidig skal materialerne gerne være økonomisk fordelagtige. PVC-byggeprodukter opfylder alle disse krav.

Infografik: PVC i byggeriet

70% af PVC’en bruges i byggeriet til langtidsholdbare produkter såsom tagbelægninger, tagrender, kabler, gulve, rør og vinduer. Resten anvendes til produkter i sundhedssektoren, it- og elektroniksektoren, transportsektoren og idræts-, kultur- og fritidssektoren.

Faktaark: PVC i EU – Før, nu og i fremtiden

Europæisk PVC er i dag et ganske andet materiale end førhen. Det skyldes effektiv miljøregulering i EU, der delvis har været igangsat af Danmark, samt frivillige aftaler og innovation. Det betyder, at samfundet nu til fulde kan drage nytte af bl.a. PVC-byggematerialer, der er langtidsholdbare, genanvendelige og prisbillige.

Hvordan håndteres PVC-affald i Norden?

I det cirkulære samfund skal affaldsforbrænding minimeres og genanvendelse fremmes. Det er dog tvivlsomt om forbrænding af PVC- og andet plastaffald helt kan undgås. Forbrænding af PVC-affald har blandt danske myndigheder i mange år været betragtet som et alvorligt miljøproblem, og man har reguleret herefter. Rapporten PVC waste treatment in the Nordic countries fra Nordisk Råd viser, at de andre nordiske lande har fundet det miljømæssigt forsvarligt, gennem forbrænding, at udnytte energien i det PVC-affald, som ikke genanvendes.

PVC_Klimapartnerskaberne-faktaark_final

PVC-industriens miljøarbejde viser vejen til, hvordan Klimapartnerskabernes anbefalinger kan realiseres

Faktaark fra PVC Informationsrådet
Download
miljøstyrelsen kortlægning af pvc faktaark

Kommentarark til Miljøstyrelsens kortlægning af PVC i Danmark

I december 2018 udgav Miljøstyrelsen ”Kortlægning af PVC i Danmark”. Det er den første af en række rapporter om PVC som Miljøstyrelsen skal udarbejde inden for de næste tre år. Det sker i regi af Kemikaliehandlingsplanen, der indeholder en såkaldt PVC-indsats. PVC Informationsrådet sad med i den følgegruppe, der fulgte arbejdet med rapporten.

Dette ark indeholder citater fra kortlægningen, hvor alternativer til PVC også vurderes. Rapporten er meget omfattende, men som det ofte er tilfældet med Miljøstyrelsens miljøprojekter, er den fattig på egentlige konklusioner. Vi har derfor fremhævet citater fra de afsnit i rapporten, som vi mener er vigtige i den videre faglige diskussion om PVC. I kolonnen til højre findes vores uddybende kommentarer. Det følgende er altså vores læsning af rapporten, og andre ville måske fremhæve andre afsnit. Imidlertid er vi overbevist om, at citatudvalget dækker de væsentligste aspekter ved den aktuelle PVC-diskussion.

Læs mere

Høringssvar: PVC bør ikke udelukkes fra svanemærkede facadeplader

Det nordiske PVC-netværk modsætter sig totalforbud mod PVC i yderbeklædning, opfordrer i stedet til dialog om udvikling af kriterier.

Hent

VinylPlus' kommentarer til ECHAs rapport om PVC og dets additiver

Derfor bør PVC forblive det foretrukne materiale i sundhedssektoren

På trods af den positive udvikling som PVC-plasten har gennemgået gennem de seneste årtier, er NGO’er og andre interessenter fortsat meget kritiske, når det gælder PVC i almindelighed og sundhedsvæsenet i særdeleshed.

I dette dokument analyseres udsagn om påståede negative egenskaber ved produktion, brug og affaldshåndtering af PVC i sundhedsvæsenet. Kritikpunkterne adresseres ved at anvende den seneste evidens på området.

Hent

Høringssvar: RoHS-direktivet og REACH-reguleringen bør ikke have forskellige grænseværdier for bly og cadmium i genanvendt PVC

PVC Informationsrådet kritiserer i høringssvaret til Miljøministeriet den overdrevne risikovurdering af genanvendt PVC med bly og cadmium i forslaget til ændring af RoHS-direktivet. Rådet fremhæver, at brugen af genanvendt PVC kun bidrager minimalt til blyeksponeringen i EU's miljø og understreger de miljø- og klimafordele, der følger med genanvendelsen. Rådet argumenterer for, at EU’s kemikalieagentur har vist, at genanvendelse medfører mindre blyeksponering end forbrænding eller deponering, og anbefaler at fastholde samme grænseværdier for bly og cadmium som i REACH-reguleringen for at undgå unødigt bureaukrati og belastning af virksomheder.

Hent

Høringssvar: Kriterier vil  give forbrugerne mulighed for at vælge de mest ansvarlige PVC-produkter til renovering

Nordisk Miljømærkenævn anerkender PVC-plastens positive udvikling, og bør derfor opsætte kriterier for svanemærkede PVC-produkter til renovering. Fælles høringssvar fra PVC Informationsrådet, PVC Forum Norge, PVC Forum Sverige og den finske plastindustri.

Hent

Høringssvar: Nordisk Miljømærkenævn misser muligheden for at give forbrugerne pålidelig information om vinylgulve

Nordisk Miljømærkenævn vildleder forbrugere og professionelle købere og skaber konkurrenceforvridning ved at udelukke PVC/vinyl fra de reviderede krav til gulvbelægninger og gulvunderlag uden stærke argumenter. Fælles høringssvar fra PVC Informationsrådet, PVC Forum Norge, PVC Forum Sverige, ERFMI, Tarkett, Bolon, den finske plastindustri og Golvbranschen.

Hent

Analyse af Nordisk Miljømærkenævns holdning til PVC i gulvbelægninger

I 2023 blev det besluttet af Svanemærkets højeste beslutningsorgan, Nordisk Miljømærkenævn, ikke at inkludere PVC-gulvbelægning eller PVC som et materiale i de reviderede kriterier for gulvbelægninger.

Beslutningen blev truffet på trods af den eksplicitte anerkendelse af PVC's positive miljøudvikling i Europa i løbet af de sidste +20 år.

I dette notat sigter vi mod kritisk at undersøge overvejelserne bag Svanens beslutning om ikke at tillade vinylgulve at blive miljømærket.

Hent

Resumé af VinylPlus' bidrag til ECHAs undersøgelse af PVC og dets additiver

VinylPlus har aktivt engageret sig i ECHAs (Det Europæiske Kemikalieagentur) omfattende undersøgelse af PVC og dets tilsætningsstoffer, som er bemyndiget af EU-Kommissionens DG GROW og DG ENV. Flere end 1800 siders evidens er indsendt. Få et resumé her.

Hent

Resumé og kritik af rapporten The use of PVC in the context of a non-toxic environment

EU-Kommissionens miljødirektorat udgav i 2022 rapporten The use of PVC in the context of a non-toxic environment, som er forfattet af Rambøll. I denne præsentation finder du en loyal gennemgang af de problemstillinger, som knytter sig til PVC, samt kritik af rapporten. PVC Informationsrådet har givet input til rapporten, men den er ikke peer reviewed og indeholder en række faktuelle fejl.

Hent

Kommentarer til rapporten The use of PVC in the context of a non-toxic environment

EU-Kommissionens miljødirektorat udgav i 2022 rapporten The use of PVC in the context of a non-toxic environment, som er forfattet af Rambøll. Her kan du læse VinylPlus' kommentarer til rapporten.

Tidslinje for PVC-regulering i EU 2022–2033

Få et overblik over de igangværende reguleringsaktiviteter for PVC i EU.

 
bly i genanvendt pvc

Bly i genanvendt PVC

Brev til de danske medlemmer af REACH-komiteen ang. bly i genanvendt PVC.
Download
restrictions roadmap

Kommentar til PVC i Restrictions Roadmap - Chemicals strategy for sustainability

PVC er et ugiftigt, inaktivt materiale og udgør ikke i sig selv et problem for hverken mennesker eller miljø. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at regulere PVC som sådan. PVC opfylder i øvrigt ikke Kommissionens egen definition på polymerer, der kræver registrering under REACH. Brev til de danske medlemmer af REACH-udvalget.
Download
horingssvar_cirkulaer_okonomi_pvc

Høringssvar: Handlingsplan for cirkulær økonomi

Høringssvar til Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032
Download
Forslag til differentiering af PVC-afgifterne

En lille ændring i lovforslaget kan skabe incitament til grøn omstilling

Dette notat er et forslag til, hvordan man med en lille ændring i PVC-afgiftslovforslaget kan skabe et ægte incitament til grøn omstilling. Loven bør give mulighed for, at hvis virksomheder tilslutter sig en genanvendelsesordning for blød PVC, skal de på sigt fritages for afgifter – nøjagtig som gælder for ordningen med hård PVC.
Download
horingssvar pvc-afgifterne

Genindførelsen af PVC-afgifterne er fornuftsstridig

Download
PVC-substitution_Notat fra PVC Informationsrådet

Miljøstyrelsens seneste rapport om PVC bør ikke danne fagligt grundlag for substitution eller afgifter

PVC Informationsrådets kritik af Miljøstyrelsens rapport “Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder,” Miljøprojekt nr. 2130, april 2020.
Download
trumfer-drommen-om-det-giftfri-miljo-klima-pvc

Trumfer drømmen om det ‘giftfri’ miljø klimadagsordenen?

Svar til de europæiske miljøorganisationer om genanvendelse af blyholdigt PVC.
Download
Lad ikke det gode PVC

Lad ikke det gode blive det perfektes værste fjende – til forsvar for genanvendelse af blyholdigt PVC

Med udgangspunkt i et af Voltaires berømte bonmoter beskriver den britiske miljøforsker Mark Everard i dette essay dilemmaet mellem EU-Kommissionens ønsker om at fremme den cirkulære økonomi og samtidig skabe et giftfrit miljø. I essayet stiller han spørgsmålstegn ved modstanden mod at genanvende blyholdigt PVC-affald, som et flertal i EU-Parlamentet ønsker. Han mener, at ønsket om at opnå øjeblikkelig perfektion, når det gælder vores brug af kemiske stoffer, vil resultere i en fortsat lineær økonomi, hvor vi vil gå glip af store ressource- og klimabesparelser.
Download
Hoeringssvar_bly_i_PVC

Høringssvar om bly i PVC

PVC Informationsrådet, Plastindustrien og WUPPIs høringssvar til den danske regerings rammenotat om EU-Kommissionens forslag om begrænsning af bly i PVC. Vi støtter EU-Kommissionens forslag om genanvendelse af blyholdigt PVC-affald i visse applikationer, og finder, at Danmarks holdning til bly i PVC vil have vidtrækkende konsekvenser for den cirkulære økonomi, hvis den udbredes til hele EU.
Læs mere
derfor er pvc-afgifterne overflødige

Derfor er PVC-afgifterne overflødige

Formålet med PVC-afgifterne er at mindske forbruget af farlige ftalater og undgå forbrænding og deponi. Heri er vi enige, men afgifter er ikke det rette instrument, da de ikke giver den ønskede effekt. I stedet skal PVC håndteres under den Fælles Kemiindsats, hvor der er bevilget 4 millioner kr. til en PVC-indsats.
Læs mere
ramboll cirkulaere visioner for bloed pvc

Cirkulære visioner for blød PVC: Samlenotat

For blandt andet at få undersøgt potentialerne for at indsamle og genanvende blød PVC i Danmark har PVC Informationsrådet bestilt et studie hos Rambøll, der har fået titlen "Cirkulære visioner for blød PVC." Det er den europæiske PVC-industris miljøprogram, VinylPlus, som har finansieret studiet. Studiet er offentliggjort i 2021 og har Marianne Bigum og Louise Åstrøm-Andersen som hovedforfattere. Analysearbejdet har været koncentreret om gulvbelægninger, folier, presenninger, reklamebannere og lignende indenfor kultur, klimahåndteringsudstyr, hoppeborge, sportsudstyr og medicinsk udstyr.

Studiet danner grundlag for 75-sider lang publikation om blød PVC. Se mere på pvc.dk/vinylihverdagen.
Download
cirkulære visioner markedsanalyse

Cirkulære visioner for blød PVC: Markedsanalyse af produkter af blød PVC

Markedsanalyse af produkter af blød PVC som del af Rambølls rapport "Cirkulære visioner for blød PVC."
Download
cirkulære visioner markedsanalyse

Cirkulære visioner for blød PVC: Genbrug og genanvendelse

Genanvendelsesmuligheder for blød PVC som del af Rambølls rapport "Cirkulære visioner for blød PVC."
Download
cirkulaere visioner bloed pvc tilsaetningsstoffer

Cirkulære visioner for blød PVC: Historiske tilsætningsstoffer

Notat om historiske tilsætningsstoffer i blød PVC som del af Rambølls rapport "Cirkulære visioner for blød PVC."
Download
ramboll circular visions flexible pvc

Circular Visions for Flexible PVC

English translation of Ramboll study: Circular Visions for Flexible PVC

Download

PVC i det danske samfund

Den danske og den europæiske PVC-industri har inden for de seneste 20 år undergået en positiv miljøforvandling, og i dag omtaler FN- og EU-organer netop PVC-industrien som en frontløber for cirkulær økonomi og rollemodel for andre industrisektorer. Læs hvorfor i informationsfolderen.

Hent

PVC today

During the last decades, the European PVC industry has undergone a positive environmental transformation, and today bodies of the UN and the EU are crediting the PVC industry as a front runner for circular economy and a role model for other industries.

Download

VP2030 exe summary uk

VinylPlus 2030 Commitment

Opsummering af det næste 10-års program for bæredygtig udvikling af den europæiske PVC-industri
Download
Vinyl i europæiske stadions

Vinyl i europæiske stadions

En rejse fra det antikke Grækenlands storsålede teatre til dagens højteknologiske stadions, hvor brugen af vinyl kombinerer miljøansvarlighed og arkitektonisk kvalitet.
Læs mere
Viden om PVC

DEHP i medicinsk udstyr

Udgør PVC-baseret medicinsk udstyr, der indeholder ftalaten DEHP en risiko for patienter? Dette vigtige spørgsmål har myndighederne søgt svar på de sidste mange år. I denne artikel sammenlignes tre sagkyndige skøn udført af EU’s videnskabelige udvalg. Udfaldet er tvetydigt: medicinsk udstyr indeholdende DEHP redder liv og bør derfor ikke for en hver pris undgås. Ftalateksponering bør dog reduceres så meget som muligt. Børn født for tidligt, ammende og gravide samt blodtransfusionspatienter kan være i risikogruppen.
Læs mere
Understanding_the_basics_dioxins400

Hvad sker der når PVC-affald kommer i forbrændingsanlæg?

Genanvendelse af PVC er fordelagtigt for miljø og økonomi, og gennem VinylPlus-programmet forøges genanvendelsesmængderne år for år. EU-affaldshierarkiet favoriserer forbrænding frem for deponi. Således skal ikke-genanvendeligt PVC-affald forbrændes med energigenvinding. Som alt andet affald der indeholder klor, fx madrester, genererer PVC saltsyre (hydrogenklorid eller HCl), ved forbrænding. Men på moderne forbrændingsanlæg sikrer røggasrensningsteknologi, at saltsyren ikke udledes til atmosfæren. Læs i denne publikation den nyeste viden om saltsyredannelse, restprodukter og PVC-affald.
Læs mere
Hvordan dioxinforureningen succesfuldt blev bekæmpet

Hvordan dioxinforureningen succesfuldt blev bekæmpet

I en nyere videnskabelig undersøgelse under professor Alfons Buekens fra Bruxelles Universitet blev over 200 videnskabelige studier om PVC og dioxiner gennemgået. Den overordnede konklusion er, at PVC ikke udgør noget problem i moderne forbrændingsanlæg. Ligeledes blev det konkluderet, at den europæiske PVC-industri står for ubetydelige 0,1 % af de totale dioxiner der opstår ved industriel produktion. Det eneste tilbagestående spørgsmål i forbindelse med PVC og dioxiner er ukontrolleret afbrænding af affald.
Læs mere

Vinyl i hverdagen – et kritisk blik på den danske PVC-politik

Blød PVC, ofte kendt som vinyl, er et af de mest anvendte plastmaterialer. I denne bog kan du se eksempler på hvor blød PVC bruges og hvordan materialet kan bidrage til at løse nogle af de store samfundsudfordringer, som vi står overfor. Bogen bygger på Rambøll-rapporten Cirkulære visioner for blød PVC.

Flexible PVC in Our Daily Life

In this booklet we show some of the durable, affordable and often beautiful applications of flexible PVC and explain how many of them can contribute to Europe’s green transition.

Viden om PVC

Vinyl i supersygehusene

Supersygehusene og vinyl er et oplagt match. Vinyl slipper arkitekternes designmæssige frihed løs, da de formgivningsmæssige muligheder nærmest er uendelige. Vinylens utallige kombinationsmuligheder og fleksibilitet gør det muligt at kombinere æstetik med funktionalitet. Vinyl er desuden et velegnet materiale til laboratorier og vådrum på grund af dets funktionelle og ikke mindst hygiejnemæssige egenskaber. Alt sammen til lave totalomkostninger.
Læs mere
PVC Byhavebog forside_1024

Fra byggeaffald til byhaver

For at gennemføre den grønne omstilling inden for plast, er det vigtigt, at hver enkelt sektor søger kreative løsninger på, hvordan de kan forhindre, at deres produkter bliver til unyttigt affald, efter de har udtjent deres formål. I PVC Informationsrådet har vi undersøgt mulighederne for, hvordan vi kan udnytte de ressourcer, som ligger i PVC-byggeaffaldet ved at benytte affaldet som grundelement i byhaver. Gevinsten er, at der ikke skal produceres nye produkter, for at opbygge sådanne haver, hvilket begrænser CO2-udledningen. Derudover bidrager grønne byhaver til lokal fødevareproduktion og nye fælleskaber.

I dette hæfte fortæller vi lidt om, hvordan vi i samarbejde med Langenæs-kulturfestival i Århus har virkeliggjort vores projekt. I 2019 havde festivalen bæredygtighed som tema. Gennem en række fotos og udsagn fra de mange forskellige mennesker, som var involveret i festivalen, viser vi, hvordan PVC-byggeaffaldet blev brugt til at opbygge 25 pop-up byhaver.

Læs mere
From building waste to building gardens_1024

From building waste to building gardens

To complete the green transformation in the use of plastic, it is important that each individual sector seeks creative solutions in how to prevent their products from becoming waste after they have served their purpose. PVC Information Council Denmark has examined the possibilities in exploiting the resources inherent in PVC building waste, by using the waste as the basic element in city gardens. Beneficially, this means that new products do not need to be manufactured to create such gardens, which in turn limits CO2 emissions. In addition, green city gardens contribute to local food production and new communities.

In this booklet, we tell you about how, in collaboration with the Langenæsfestivalen (Langenæs Festival of Culture) in Aarhus, we made our project a reality. The 2019 festival’s theme was sustainability. Using a series of photographs and quotes from the many different people who were involved in the festival, we show how PVC building waste was used to create 25 pop-up city gardens.

Read more
urbant landbrug med genbrugsmaterialer

Urbant landbrug med genbrugsmaterialer

Inspirationskatalog til urbant landbrug med genbrugsmaterialer. Kataloget er baseret på et VinylPlus-støttet projekt i Aarhus, der samler en bred vifte af interessenter om at bruge udtjente PVC-byggematerialer til bæredygtig fødevareproduktion.

Læs mere
urban-agriculture-with-reused-pvc-kopi

Urban agriculture with reused PVC

An inspiration catalogue for how to reuse PVC pipes and other building products for urban agriculture. The catalogue is based on a VinylPlus®-supported project in Denmark that has collected partners amongst academics, architects, local authorities and industry, and that aims to establish sustainable food production with reused PVC building waste.

Read more