PVC er uundværligt i sundhedssektoren. PVC, eller vinyl, er det mest anvendte materiale til plastbaseret medicinsk udstyr. Omkring 30% af alt plastbaseret medicinsk udstyr er således lavet i PVC. Det bruges til alt ligefra blod-, urin- og stomiposer til katetre, iltmasker og diverse slanger. Faktisk er PVC det eneste materiale der er godkendt til blodposer. Herudover benyttes PVC, særligt af hygiejniske årsager, til lofts-, gulv- og vægbeklædning på hospitaler.

Der findes i dag en række sikre alternative blødgørere til klassificerede ftalater i medicinsk udstyr. Det betyder at patienter og sundhedspersonale kan fortsætte med at nyde godt af PVC'ens uovertrufne egenskaber, og samtidig undgå problematiske ftalater. PVC er den mest genanvendelige plast, der findes, og succesfulde genanvendelsesprojekter for PVC-baseret medicinsk udstyr findes på over 300 hospitaler rundt om i verden. Ifølge Miljøstyrelsen åbner udfasningen af de problematiske ftalater for genanvendelse af medico-PVC.

pvcmed_why_pvc_dk_mock-kopi (1)

Derfor bør PVC forblive det foretrukne materiale i sundhedssektoren

På trods af den positive udvikling som PVC-plasten har gennemgået gennem de seneste årtier, er NGO’er og andre interessenter fortsat meget kritiske, når det gælder PVC i almindelighed og sundhedsvæsenet i særdeleshed. I dette dokument analyseres udsagn om påståede negative egenskaber ved produktion, brug og affaldshåndtering af PVC i sundhedsvæsenet. Kritikpunkterne adresseres med udgangspunkt i den seneste evidens på området.

Hvor bruges PVC i sundhedsvæsenet?

PVC bruges til en lang række livsvigtigt medicinsk udstyr og andre essentielle anvendelser i sundhedsvæsenet. Her er nogle få eksempler.

Hvorfor bruges PVC i sundhedssektoren?

Der er mange gode grunde til at PVC er så udbredt på danske hospitaler, lægeklinikker og andre steder i sundhedsvæsenet.
Sikker anvendelse gennem mange år
PVC er blevet anvendt i medicinsk udstyr i mere end 70 år. En af de første anvendelser var under Koreakrigen, hvor PVC-poser afløste blodbeholdere lavet af glas. PVC viste sig hurtigt som en bedre og sikrere løsning, og har været det eneste anvendte materiale til blodposer siden.
Brede anvendelsesmuligheder
PVC anvendes i et bredt udvalg af medicinsk udstyr såsom slanger, iltmasker og blodposer. PVC bruges også til vandsenge til rehabilitering, madrasovertræk, rehabiliteringshjælpemidler, gulve, loft- og vægbeklædning, rør, vinduer, kabler og meget mere i sundhedsfaciliteter.
Unikke tekniske egenskaber
PVC's unikke tekniske egenskaber omfatter biokompatibilitet, modstand mod "kinkning" eller knæk, fremragende gennemsigtighed, nem sterilisering og modstandsdygtighed mod kemikalier.
Bedste balance mellem pris og kvalitet
Ingen af alternativerne til PVC i sundhedssektoren tilbyder samme kvalitet i forhold til prisen. Omkostningerne ved at erstatte PVC med alternative materialer vurderes at ville betyde en prisstigning på 30% for medicinsk udstyr.
Fortsat innovation
Løbende forskning og innovation har udvidet udvalget af sikre ftalat-fri blødgørere til medicinske anvendelser.
Genanvendelighed
PVC-affald er i høj grad genanvendeligt og kan bruges som værdifuldt råmateriale til fremstilling af nye produkter. Allerede i dag genanvendes PVC-baseret medicinsk udstyr på mere end 300 hospitaler i Belgien og en række andre lande rundt om i verden.
Høj kompabilitet
PVC er kendetegnet ved høj biokompatibilite og er også kompatibel med stort set alle farmaceutiske produkter i sundhedsvæsenet i dag.
Designfrihed
Vinyl, et andet ord for PVC, giver arkitekter uendelige designmuligheder for hospitalers indretning.
Lavt klimaaftryk
Som det eneste plastmateriale er PVC lavet af 57% salt, 5% brint og 38% ethylen fra olie eller naturgas. Bio-baseret (massebalance) PVC samt additiver baseret på ikke-fossile ressourcer er også tilgængelige på markedet.
Nem forarbejdning
PVC forarbejdes nemt med alle gængse plastforarbejdningsmetoder til slanger, blisterpakninger og mange andre medicinske anvendelser.

En ftalatfri PVC-blodpose er i sigte

Historisk set har brugen af DEHP som blødgører i PVC-blodposer været nødvendig for at opretholde stabiliteten og integriteten af de røde blodlegemer (RBC), hvilket er afgørende for effektive blodtransfusioner. Den opdaterede EU-forordning om medicinsk udstyr og REACH-reguleringen kræver nu udfasning af DEHP fra blodposer inden 1. juli 2030.

RENOLIT Healthcare, som er en del af PVCMed Alliance og en førende producent af PVC-film til blodposer og andre medicinske formål, er frontløber i udviklingen. Tidlige test viser, at denne nye blodpose fungerer lige så godt som de traditionelle poser, selv efter 42 dages opbevaring af blodet.

Ved at bruge en anden opbevaringsvæske har Hollands nationale blodbankorganisation Sanquin opnået gode resultater med blod opbevaret i poser uden ftalater. Den nationale franske blodbankorganisation EFS har fundet, at blod opbevaret i en ftalatfri PVC-pose lever op til de franske standarder, selv efter 49 dage. Dette gælder også for plasma opbevaret i beholdere uden ftalater.

En PVC-fri blodpose er derimod ikke i sigte

Det hævdes ofte, at en PVC-fri blodpose er tæt på at komme på markedet, men det er ikke tilfældet. PVC-Free Blood Bag Project, en del af EU’s Life+, sigtede mod at producere en PVC-fri blodpose, der opfyldte de krævede specifikationer, inklusiv CE-mærkning. Dette mål blev ikke nået, da den polyolefin-baserede blodpose ikke kunne opretholde acceptable hæmolyse-niveauer inden for den konventionelle 42-dages opbevaringsperiode, som alle blodbanker kræver.

Siden projektets afslutning i 2018 har der været en bemærkelsesværdig mangel på fremskridt mod en markedsklar PVC-fri blodpose. Denne stagnation kan tilskrives fraværet af interesse fra kommercielle partnere, blodbanker og andre interessenter i yderligere at udvikle eller kommercialisere teknologien.

"I takt med at det europæiske marked har flyttet sig væk fra de problematiske ftalater, åbnes muligheden for at sortere og indsamle den bløde PVC med henblik på genanvendelse."

Kilde: Miljøstyrelsen, "Øget sortering og genanvendelse af blød PVC i medicinsk udstyr og gulvbelægning," 2021.

Genanvendelse af medicinsk udstyr i PVC

PVC er den mest genanvendelige plasttype der findes, og siden 2000 er mere end 8 mio. tons PVC blevet genanvendt i Europa gennem VinylPlus. Langt det meste af det indsamlede affald stammer fra byggesektoren, men flere og flere hospitaler rundt om i Europa og verden igangsætter indsamling af brugt PVC-baseret medicinsk udstyr, hvilket bidrager til den cirkulære økonomi.

Ifølge Miljøstyrelsen åbner udfasningen af de problematiske ftalater i Europa for indsamling og genanvendelse af blød PVC, som er den mest anvendte PVC-type til medicinsk udstyr.

Der er mange fordele at hente ved at genanvende det brugte medico-udstyr i stedet for at sende det til forbrænding:

icon-low-cost

Færre udgifter til klinisk risikoaffald

Håndtering af klinisk risikoaffald er dyrt. Ved at udsortere affaldet til genanvendelse opnår hospitalerne besparelser, der kan bruges til bedre behandling for patienterne.
icon-safety

Indsamling og genanvendelse er sikkert

Genanvendelsesprojekter i 9 lande dokumenterer, at indsamlingen kan ske uden risiko for hospitalspersonalet eller affaldsbehandleren.
clouds

CO2-reduktioner

For hvert kilo PVC der genanvendes, spares to kilo PVC.
windmill

Energibesparelser

Det kræver 90% mindre energi at genanvende PVC fremfor at producere ny plast.
icon-ease-processing-versatility

Regenerat i høj kvalitet

Plast til medico-produkter har den højest mulige renhed. Det betyder, at regeneratet er en efterspurgt råvare, da det kan bruges til en lang række nye produkter.
globe

Uudnyttet ressource

WHO estimerer at kun 15% af hospitalsaffaldet reelt er risikoaffald. PVC er samtidig den mest anvendte plasttype på hospitalerne. Der er derfor et kæmpe potentiale i at udsortere PVC'en til genanvendelse.

Partnerskab øger genanvendelse af medico-plast i Europa

Coronapandemien viste hvor vigtigt plasten er i sundhedsbehandlingen. Men det stigende plastforbrug førte samtidig til øgede affaldsmængder. For at hjælpe europæiske hospitaler med at accelere den grønne omstilling har VinylPlus startet VinylPlus® Med, som er et partnerskab mellem hospitaler, affaldsbehandlere, genanvendelsesvirksomheder og PVC-industrien. DEHP-fri PVC-engangsudstyr såsom iltmasker og IV-poser indsamles på en række belgiske hospitaler, og tomme dialyseposer fra borgere der afhænger af hjemmedialyse. Regeneratet kan bruges til en lang række forskellige produkter i sundhedsvæsenet såsom hospitalsgulve og genoptræningsudstyr.

Video

Se hvordan engangsudstyr bliver til langtidsholdbar vægbeklædning til hospitaler

Sygeplejersker indsamlede PVC-iltmasker til genanvendelse på Glostrup Hospital

I Danmark er der også bestræbelser på at gøre noget ved de stigende plastmængder på hospitalerne. Som del i et MUDP-projekt med deltagelse af PVC Informationsrådet, Ambu, Teknologisk Institut, Gibo Plast og Region Hovedstaden blev 2.000 iltmasker indsamlet på Glostrup Hospital til et genanvendelsesforsøg. Indsamlingen blev organiseret af engagerede sygeplejersker, der ønskede at bidrage til den bæredygtige udvikling af sundhedsvæsenet. Projektet demonstrede stor villighed fra de ansatte til at indsamle brugt medicinsk udstyr.

Læs projektrapport og reportage fra den afsluttende workshop.

Skal dit hospital i gang med at genanvende medicinsk udstyr?

PVC Informationsrådet har samarbejdspartnere i flere af de lande der bestræber sig på at genanvende medicinsk udstyr. Det gælder Belgien, Storbritanien, Australien og Sydafrika. Vi kan derfor trække på ekspertviden. Kontakt os hvis du vil høre mere om genanvendelse af medico-PVC eller læs mere på PVCMed Alliances hjemmeside.

PVC i hospitalsmiljøer

PVC, eller vinyl, bruges ikke blot medicinsk udstyr. Vinylens utallige kombinationsmuligheder og fleksibilitet gør det muligt at kombinere æstetik med funktionalitet — eksempelvis i forhold til de krav til orienteringsmuligheder, som gælder i de nye supersygehuse.

Derudover er vinyl et velegnet materiale til gulve, væg- og loftsbeklædninger i laboratorier og vådrum på grund af af dets funktionelle og ikke mindst hygiejnemæssige egenskaber. Ud fra et totaløkonomisk perspektiv er vinyl ligeledes et godt valg på grund af dens slidstyrke, rengøringsvenlighed og uproblematiske vedligehold.

Blødgørere i medicinsk udstyr

Størsteparten af den PVC der bruges til fremstillingen af medicinsk udstyr, er af typen blød PVC. Historisk har den mest brugte blødgører været den klassificerede ftalat DEHP. Der er gennem de senere år blevet stillet spørgsmålstegn ved om DEHP-holdigt medicinsk udstyr udgør en risiko for patienter.

Med EU's nye forordning om medicinsk udstyr skal producenter af medicinsk udstyr kunne retfærdiggøre den fortsatte brug senest 27. december 2027 for højrisiko-anvendelser og 28. december 2028 for lavrisiko- og mellemrisiko-anvendelser. Medicinsk udstyr har tidligere været undtaget fra REACH, men fra 1. juli 2030 er det ikke længere tilladt anvende DEHP.

Sikre ftalatfri blødgørere udviklet

Grundet innovation i den kemiske industri er der i dag er der en række sikre ftalatfri alternative blødgørere tilgængelige på markedet, der alle er godkendt til PVC-baseret medicinsk udstyr. Stofferne er desuden evalueret af en lang række offentlige myndigheder, der alle har fundet dem sikre. 

Det betyder, at sundhedsfagligt personale og patienter kan fortsætte med at nyde godt af PVC'ens uovertrufne tekniske egenskaber, og samtidig undgå problematiske ftalater. Udfasningen af de uønskede ftalater giver samtidig øgede muligheder for genanvendelse af det PVC-baserede medicinske udstyr, som vil kunne bruges til en lang række nye produkter.

Er du i tvivl om sikkerheden af de nye ftalatfri blødgørere?

På trods af udviklingen væk fra ftalater udtrykker særligt NGO’er fortsat bekymringer om PVC-blødgørere som sådan. Vi har samlet svar på ofte stillede spørgsmål her.

Se mere

 

Industrien samarbejder med myndigheder om alternativer til klassificerede ftalater

PVC Informationsrådet har hjulpet til i jagten på brugbare og sikre alternativer til DEHP og andre klassificerede ftalater i medicinsk udstyr. I 2014 samarbejdede Rådet med Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen om at undersøge anvendeligheden af en række alternativer til DEHP. PVC Informationsrådet sørgerede for at store, internationale producenter af alternativer delte data med de danske myndigheder.

Resultatet blev i første omgang en rapport udgivet af Miljøstyrelsen, der oplister en række alternativer der anses for at være bedre end DEHP. I forbindelse med udgivelsen arrangerede PVC Informationsrådet sammen med Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen en stor international konference i København, hvor resultaterne blev offentliggjort. Blandt talerne var højtstående repræsentanter for Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, EU-parlamentarikere, NGO'er og andre.

Vi er videnscenter for PVC i sundhedssektoren

Gennem mere end to årtier har PVC Informationsrådet beskæftiget sig indgående med forskellige emner der knytter sig til anvendelsen af PVC i sundhedssektoren. PVC Informationsrådet har projektlederrollen i den internationale sammenslutning PVCMed Alliance, der repræsenterer hele den værdikæde som producerer PVC til sundhedssektoren.

PVC Informationsrådet er i stadig dialog med de danske miljø- og sundhedsmyndigheder omkring anvendelsen af PVC i sundhedssektoren. Rådet holder rundbordsdiskussioner med hospitalsindkøbere, er involveret i genanvendelsesaktiviteter for PVC, udgiver artikler og videoer, holder foredrag og bistår med viden til alle typer af interessenter.