Faktaark: Problemet med PVC i affaldsforbrændingen er nu løst

Når PVC og andet klorholdigt affald forbrændes skal røggassen renses for at undgå udslip af syregasser. De såkaldte restprodukter, eller flyveasken, er hidtil blevet deponeret som farligt affald i udlandet. Dansk udviklet teknologi har nu løst problemet.