Fremtiden bygges med PVC

PVC Informationsrådet er dansk videnscenter for et af de mest anvendte plastmaterialer i verden. Polyvinylklorid, også kendt som PVC eller vinyl, laves hovedsageligt af almindeligt bordsalt, og bruges hovedsageligt til langtidsholdbare og genanvendelige byggeprodukter.

Vi er internationalt orienteret og har lederskabet i den globale sammenslutning PVCMed Alliance og er centralt placeret i den europæiske PVC-industris miljøprogram VinylPlus.

Kontakt os hvis du har spørgsmål om PVC eller vil meldes ind.

Hvordan mener EU's kemikalieagentur PVC bør reguleres?

I slutningen af 2023 udsendte EU’s kemikalieagentur, ECHA, en omfattende undersøgelse af PVC og dets additiver. Rapporten vil danne fagligt grundlag for, hvordan PVC i fremtiden vil blive reguleret på EU-niveau. I dette spørgsmål og svar-dokument fortæller vi om rapportens hovedkonklusioner, og vi ser på, hvad de næste lovgivningsmæssige skridt forventes at blive.

Nyheder

Spørgsmål og svar: Er PVC en særligt problematisk plasttype?

Det høres ofte, at PVC-plast er en særligt problematisk plasttype gennem hele materialets livscyklus. I dette notat vil vi forsøge at svare på ofte stillede spørgsmål om produktion, brug og affaldshåndtering af PVC, baseret på den nyeste evidens. Vi anviser desuden en retning til at løse de globale udfordringer med materialet.

"PVC anvendes fordi materialet har en række gode tekniske egenskaber, er relativt billigt og nemt at arbejde med. Alternative materialer vil derfor typisk være lidt dyrere end PVC eller/og have tekniske egenskaber, der ikke helt er på højde med PVC."

Miljøstyrelsen: Kortlægning af PVC i Danmark 2018, s. 99

Derfor bør PVC forblive det foretrukne materiale i sundhedssektoren

På trods af den positive udvikling som PVC-plasten har gennemgået siden 1990'erne, er NGO’er og andre interessenter fortsat meget kritiske, når det gælder PVC i almindelighed og i sundhedsvæsenet i særdeleshed. I dette notat analyseres udsagn om produktion, brug og affaldshåndtering af PVC i sundhedsvæsenet ud fra seneste evidens.

Rambøll-rapport underbygger behovet for opgør med dansk PVC-politik

Rambølls rapport Cirkulære visioner for blød PVC undersøger hvorfor blød PVC bruges i en række samfundsnyttige produkter og ser på genanvendelsesmuligheder for blød PVC. Rapporten viser, at blød ikke kan erstattes i de undersøgte produkter og at der findes velafprøvede genanvendelsesteknologier. Undersøgelsen er bestilt af PVC Informationsrådet og finansieret af VinylPlus®.

Derfor er PVC fremtidens byggesten

PVC bruges til en lang række samfundsnyttige produkter, men den absolut største anvendelse er i byggeriet. Byggeriet står for en del stor del af verdens ressourceforbrug. Derfor er det vigtigt, at fremtidens byggematerialer er langtidsholdbare, genanvendelige, lette og kræver så få ressourcer som muligt at fremstille. Samtidig skal materialerne gerne være økonomisk fordelagtige. PVC-byggeprodukter opfylder alle disse krav.

 

PVC er et andet materiale, end det var engang

Grundet regulering og innovation i den kemiske industri er der udviklet sikre alternativer til de uønskede ftalater og cadmium- og blybaserede stabilisatorer. Det betyder, at de PVC-produkter der produceres i Europa i dag er sikre i brug.


PVC i tal

VinylPlus® er PVC-industriens program for bæredygtig udvikling

Milliardinvesteringer i bæredygtig udvikling af PVC-plast i Europa har skabt resultater

Siden 2000 har VinylPlus samlet hele PVC-værdikæden i Europa for at gøre produktion, brug og bortskaffelse af PVC-plast mere bæredygtig. 

Øget genanvendelse, minimering af emissioner fra produktion og udfasning af uønskede stoffer som klassificerede ftalater og bly er blot nogle af de foreløbige resultater. Over 1 milliard kr. er blevet investeret i VinylPlus siden 2000.

VinylPlus betragtes som en frontløber for cirkulær økonomi af Europa-Kommissionen og rollemodel for andre industrisektorer af FN's program for industriel udvikling, UNIDO

Se mere