Blød PVC anvendes til klimaberedskab i tilfælde af skybrud og storm og andre fænomener, der fører til forhøjet vandstand. Mobile dæmninger beskytter vores bygninger og værdier, og de kan nemt samles og genbruges igen og igen.

Klimasikring med blød PVC

 
Ekstreme nedbørsmængder, kraftig afsmeltning af sne fra bjerge samt gletsjere og oversvømmelser. Vandstanden forventes at stige i takt med den globale opvarmning, mens vi i fællesskab arbejder på løsninger, der nedsætter CO2-udslippet, er det afgørende, at vi samtidig udvikler løsninger, der kan afbøde konsekvenserne af de øgede vandmængder.
 

Blød PVC beskytter mod oversvømmelser

Når vandet stiger, skal vi beskytte vores landområder og bygninger hurtigt og effektivt. I kraft af PVC’ens tekniske styrke og materialefleksibilitet er blød PVC et velvalgt materiale til presenninger, der med kort varsel kan rulles ud og uden brug af hverken værktøj eller faguddannet personale udgøre en beskyttende barriere og stoppe vandindtrængning.

Traditionelt beredskab mod oversvømmelser har ofte vist sig at være både omkostningstungt, tidskrævende og svært at håndtere. For eksempel kræver sandsække transport af omfattende mængder sand til de oversvømmelsesramte områder. Når sandsækkene endelig er fyldt, er skaden ofte allerede sket.

I dag er blød PVC et udbredt materiale til produktion af klimahåndteringsudstyr og anvendes til mobile dæmninger i tilfælde af skybrud, storm og andre fænomener, der fører til forhøjet vandstand ‒ og så kan de mobile PVC-oversvømmelsesværn pakkes sammen og efter behov genanvendes igen og igen. PVC er et oplagt materialevalg til beskyttelse mod oversvømmelser forårsaget af stormflod, ekstremregn eller stigende havtemperaturer.


 

Blød PVC opfylder mange klimamål og har potentiale til at opfylde endnu flere

Regeringen nedsatte i november 2019 13 klimapartnerskaber med repræsentanter for dansk erhvervsliv. Målet var at få partnerskabernes bud på, hvad de kan bidrage med i forhold til at nå Danmarks 70-procentsmål for udledningen af drivhusgasser i 2030.

Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi opstiller i sin rapport fra 2020 en række ambitiøse mål for, hvordan Danmark kan opnå en CO2-reduktion på 70% i 2030. Målene skal opnås gennem en række indsatsområder på tværs af sektorer.

I rapporten fremføres det, at bygge- og anlægssektoren er en af de sektorer, som har størst potentiale for en cirkulær omstilling. Dette skyldes, at byggeriet står for knapt halvdelen af EU’s samlede ressourceforbrug. Da PVC er den mest anvendte plasttype i byggeriet – 70 % ud af en årlig PVC-produktion på 6 millioner tons i Europa går således til byggesektoren – er det oplagt at se på, om PVC-anvendelsen i denne sektor kan betegnes som et godt klimavalg.

Af mange grunde mener vi, at PVC er et godt materialevalg, når det gælder klima. Alene den lange holdbarhed og genanvendeligheden er åbenlyse fordele. For at konkretisere, hvad vi mener, beskriver vi på de følgende sider, hvordan PVC-materialet har potentiale til at opfylde de mål, som Klimapartnerskabet anbefaler.

Klimapartnerskabet anbefaler

Ikke-angivet-1-01

LÆNGERE PRODUKTLEVETIDER OG ØGET GENBRUG

Flere steder i klimapartnerskabets rapport nævnes produktlevetider som et vigtigt parameter for, om et materiale kan karakteriseres som bæredygtigt. PVC-produkter i byggeriet udmærker sig netop ved at have lange levetider. Som vi fortæller andet sted i denne publikation, så ligger der et vinylgulv i den travle Bromma-lufthavn uden for Stockholm. Det blev lagt for knap 70 år siden, og er altså fortsat funktionsdygtigt.

Når det gælder genbrug og reparation, som også nævnes som vigtige parametre for bæredygtige produkter, så er bløde PVC-produkter også her fordelagtige. Mange bløde PVC-produkter er således lette at reparere. Både telte og presenninger kan lappes, hvis der sker skader. Materialet udmærker sig ved, at der kan påsvejses ny PVC-dug i stedet for den beskadigede sektion af eksempelvis et telt. Hertil kommer, at netop telte udmærker sig ved at kunne lejes ud utallige gange.

nye produkter

ØGET BRUG AF GENANVENDTE MATERIALER

PVC er unikt, når det gælder genanvendelse. Det kan genanvendes mange gange, og nye produkter kan indeholde en stor mængde genanvendt materiale.

I 2019 underskrev VinylPlus en tilkendegivelse om at genanvende mindst 900.000 tons PVC/år i 2025 som en del af Circular Plastics Alliance. Efterspørgslen efter genanvendt PVC i Europa overstiger udbuddet, og derfor er øget genanvendelse af PVC-materialer i produktionen sandsynlig.

Vi vil senere i denne publikation vise, hvordan man i Sydafrika er lykkedes med at genanvende infusionsposer til børnesko. Når det gælder medicinsk udstyr må man ikke genanvende udtjent udstyr til at producere nyt. I princippet er der ikke noget til hinder for, at man kan producere det samme produkt ud fra et udtjent, der er blevet til affald. I nogle tilfælde dog med tilsætning at en vis procent ny råvare.

vinyl verified

CIRKULÆRE FORRETNINGSMODELLER

VinylPlus® Product Label er et nyt bæredygtighedscertifikat for PVC-byggeprodukter, der er udviklet af VinylPlus i samarbejde med den svenske bæredygtighedsorganisation The Natural Step og det britiske Building Research Establishment. For at blive certificeret skal PVC-råvaren være produceret efter de høje europæiske standarder - produktet må ikke indeholde uønskede stoffer og skal indeholde genanvendt materiale samt være designet til at kunne genanvendes i forhold til principperne i den cirkulære økonomi.

VinylPlus-produktmærket er i 2020 blevet anerkendt af det belgiske føderale institut for bæredygtig udvikling, som et mærke der opfylder kravene i EU-direktivet om offentlige indkøb. Miljømærket indgår nu i vejledningen til bæredygtigt indkøb både inden for hård og blød PVC. Det sker på linje med miljømærker som Svanemærket, Cradle to Cradle og Der Blaue Engel.

spild

SKIFT TIL BIOBASEREDE MATERIALER OG UNDGÅ UØNSKET KEMI

I Klimapartnerskabets anbefalinger hedder det, at brug af biobaserede materialer og substitution af uønsket kemi skal ske, hvor dette er relevant. På denne måde understøttes den cirkulær omstilling, og det sikres, at mindre klimabelastende materialer anvendes.

Fossil-fri PVC (masseballance) lavet af affald fra træindustrien er allerede på markedet. Desuden er det gennem innovation og regulering lykkedes at udskifte uønskede stoffer i både blød og hård PVC med sikre alternativer.

minimering spild

MINDSKET SPILD

For virksomheder er spild lig med mindre indtje-ning. Derfor har virksomhederne i PVC-værdikæ-den ‒ lige fra råvareproducenten til genanvendel-sesvirksomheden ‒ stort fokus på at minimere spild. Det betyder, at produktionsaffaldet fra plastforarbejdende virksomheder genanvendes enten internt på fabrikken eller sælges til andre virksomheder, der genanvender affaldet til nye produkter.

Hvad angår plastvirksomhedernes bidrag til mikroplast i havet, så arbejder industrien målrettet på at mindske det spild af plastgranulat, der sker i forbindelse med plastproduktion. Arbejdet foregår i regi af Operation Clean Sweep, som alle PVC-råvareproducenterne og et stigende antal PVC-forarbejdende virksomheder er tilsluttet.

biobaseret

ØGET OG BEDRE GENANVENDELSE

PVC-industrien i Europa har investeret massivt i ind-samling og genanvendelse gennem de seneste to årtier. Siden år 2000 er der alene i Europa indsamlet og genanvendt over 8 millioner tons PVC gennem VinylPlus. Der eksisterer allerede i dag en velfungerende indsamlingsordning for hårdt PVC-byggeaffald: WUPPI-ordningen sørger for, at den hårde PVC kan blive indsamlet på byggepladser og genbrugsplad-ser. Der ligger et stort potentiale i at øge de indsamle-de mængder af PVC med henblik på genanvendelse, hvilket der løbende arbejdes på.

Gratis bog om blød PVC – læs eller bestil den her

 

Sveriges første fossilfri byggeprojekt anvender fossil-fri PVC

 

Som et led i Göteborgs målsætning om at være fossiluafhængig i 2030 har kommunen iværksat opførelsen af Sveriges første fossilfri byggeri. Børnehaven, navngivet Håbet, skal ”stimulere innovation, udvikle viden og skabe bedre forudsætninger for fossilfrit byggeri,” som det fremgår af kommunens hjemmeside.

For at komme i mål er der stillet store krav til alle de anvendte byggematerialer, der blandt andet skal være genanvendelige og vurderes ud fra en samlet livscyklusbetragtning.

Affaldstræ erstatter olie

Børnehaven blev indviet i 2021, og rørsystemet består af klimavenlig, såkaldt bio-attributed PVC, hvor affald fra træindustrien erstatter olie i produktionen (massebalance). Det giver en CO2-besparelse på 90% i forhold til fremstillingen af traditionelle PVC-rør. Det fossil-fri PVC-produkt hedder BIOVYN og er certificeret af The Roundtable on Sustainable Materials, der er en uafhængig, verdensomspændende organisation, der driver udviklingen af bio-økonomien. Da det er den kemiske byggesten ethylen, der fremstilles af træaffaldet, er det i princippet ligegyldigt, om man producerer hård eller blød biobaseret PVC. Der er vinylproducenter, der allerede i dag producerer vinylgulve af biobaseret PVC.

Børnehaveprojektet er designet af LINK Arkitektur og opføres af entreprenøren Derome, og kommunens hjemmeside understreger, hvor enestående projektet er: ”I den industrialiserede verden har vi ikke fundet noget projekt, som i samme grad er fossilfrit (alle produkter og materialer, i alle led).” Det understreger, at PVC-industriens innovationsprojekter gør PVC til en integreret del af den bæredygtige og cirkulære økonomi. Allerede inden færdiggørelsen, der falder sammen med Göteborgs 400 års fødselsdag, har Håbet opnået bronze i WAN Future Awards: Education-kategorien, der er en af verdens største arkitektpriser.